Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ/KURSÓW/WARSZTATÓW OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH

organizowanych przez Stowarzyszenie NATANAELUM w Lublinie

i Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach/kursach/warsztatach otwartych
i zamkniętych organizowanych przez Stowarzyszenie NATANAELUM z siedzibą przy Al. Gen. Wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin; KRS:0000386016; NIP: 7123254753.

2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2012r. na podstawie uchwały 15/10/2012/ZG z dnia 01/10/2012r. Zarządu Głównego Stowarzyszenia NATANAELUM. Regulamin pozostaje zgodny ze Statutem Stowarzyszenia NATANAELUM z dnia 05/05/2011r.

 

§ 2 Definicje

 

1. Szkolenia/kursy/warsztaty otwarte – szkolenie/kursy/warsztaty, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana kwestią zdobywania nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

2. Szkolenia/kursy/warsztaty zamknięte – szkolenie/kursy/warsztaty, na które może się zapisać osoba określona w kryteriach doboru grupy zamieszczonych w ogłoszeniu.

3. Szkolenia/kursy/warsztaty zaplanowane – szkolenie/kursy/warsztaty, których termin został wstępnie zaplanowany.

4. Szkolenia/kursy/warsztaty potwierdzone lub odwołane – szkolenie/kursy/warsztaty, których realizacja w danym terminie została potwierdzona lub odwołana przez Organizatora.

5. Organizator – Stowarzyszenie NATANAELUM z siedzibą przy al. Gen. Wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział Gospodarczy; KRS:0000386016; NIP: 7123254753; REGON: 060768332.

6. Zgłaszający na szkolenia/kursy/warsztaty – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie/kurs/warsztat. Zgłaszający na szkolenie/kurs/warsztat nie musi być jednocześnie uczestnikiemszkolenia/kursu/warsztatu.

7. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztacie poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i została zakwalifikowana na w/w szkolenie.

8. Potwierdzenie – wiadomość pisemna, w formie e-maila, smsa, wysłana od Organizatora szkolenia/kursu/warsztatu do Zgłaszającego/Uczestnika, potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia i wpisanie osoby/osób na listę uczestników.

9. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji, w formie e-maila lub listownie, przez Zgłaszającego/Uczestnika Organizatorowi szkolenia, o wycofaniu się lub wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.

10. Skreślenie z listy uczestników następuje w przypadku nie dopełnienia przez Uczestnika/ów wymogów zgłoszeniowych dotyczących szkolenia/kursu/warsztatu i nie uiszczenia z tym związanych opłat.

11. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie/kurs/warsztat formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www.natanaelum.pl lub www.ipip.info.pl .

12. Szkolenia/kursy/warsztaty odpłatne/nieodpłatne – szkolenia/kursy/warsztaty, które są prowadzone przez Organizatora bezpłatnie, Organizator nie pobiera od uczestników w/w zajęć pieniędzy lub odpłatne, gdy Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w danych zajęciach.

13. Opłata wpisowa – opłata, którą pobiera Organizator w związku z prowadzoną rekrutacją na dane szkolenie/kurs/warsztat. Jest to opłata bezzwrotna w przypadku rezygnacji przez Uczestnika ze szkolenia/kursu/warsztatu.

14. Opłata za szkolenie/kurs/warsztat – opłata, którą pobiera Organizator szkolenia/kursu/warsztatu za uczestnictwo w szkoleniu/kursie/warsztacie, za jego organizację i prowadzenie oraz inne związane z tym koszty zawarte w podanym do informacji ogłoszeniu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztacie

 

1. Informacja o organizowanych szkoleniach/kursach/warsztatach przez Stowarzyszenie NATANAELUM i Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

- Terminarza i cennika szkoleń/kursów/warsztatów – publikowanego na stronie internetowej: www.natanaelum.pl lub www.ipip.info.pl

- Działań marketingowo-promocyjnych.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztacie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia i uiszczenia odpowiednich opłat (zamieszczonych w ogłoszeniu).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztacie należy przesłać drogą e-mailową do Stowarzyszenia NATANAELUM, korzystając z formularza zgłoszeniowego on-line, umieszczonego na stronie www.natanaelum.pl lub www.ipip.info.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć (wiążąca jest data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie indywidualnych rozmów z kierownikiem danego szkolenia oraz zarządem Stowarzyszenia.

Jeżeli szkolenie/kurs/warsztat jest odpłatne, a do pełnej podstawy uczestnictwa wymagane jest od zgłaszającego się uiszczenie opłaty wpisowej, uczestnik zajęć dokonuje w/w opłaty według terminów podanych w ogłoszeniu.

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator wysyła w terminie do 7 dni roboczych, na adres e-mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Wysłana przez Organizatora do Zgłaszającego wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia, będzie również zawierała informacje dotyczące opłat za szkolenie/kurs/warsztat.

4. Liczba uczestników szkolenia/kursu/warsztatu jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, a jeżeli to jest wymagane także uiszczenie opłaty wpisowej lub zaliczki opłaty za szkolenie/kurs/warsztat.

5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Zgłaszający na szkolenie/kurs/warsztat zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

§ 4 Warunki szczegółowe uczestnictwa w szkoleniu z terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

 

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach wykładowo-warsztatowych przewidzianych planem szkolenia. W przypadku nieobecności na zjeździe uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia i uzupełnienia materiału bez względu na przyczynę nieobecności. Istnieje możliwość zaliczenia nieobecności w formie podanej przez prowadzącego lub kierownika szkolenia. Podstawowe formy zaliczenia nieobecności na zajęciach wykładowo-warsztatowych:

- odrobienie zajęć,

- zaliczenie i uzupełnienie w formie pracy pisemnej,

- inna forma wskazana przez prowadzącego lub kierownika szkolenia.

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestniczenia w treningach interpersonalnym i intrapsychicznym w wymiarze 80 godzin. Obecność na treningach jest obowiązkowa podczas trwania całego treningu, nie ma możliwości uczestnictwa częściowego.

3. W przypadku nieobecności podczas jednego lub obydwu treningów, istnieje możliwość zaliczenia poprzez:

- uczestnictwo w treningach zorganizowanym przez podmiot szkolący w kolejnej edycji szkolenia pod warunkiem, że zostanie ona uruchomiona, a liczba osób w grupie treningowej nie przekroczy 16 osób. Konieczne jest również opłacenie treningu oraz pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia, w kwocie ustalonej dla danej edycji szkolenia.

- uczestnictwo we własnym zakresie w treningach organizowanych przez inne podmioty, które zostanie poświadczone odpowiednim zaświadczeniem (zawierającym odpowiednią nazwę treningu, dane osoby prowadzącej trening oraz wymiar godzinowy).

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do odbycia staży i superwizji przewidzianych w programie szkolenia. Nieodbycie stażu klinicznego po I module, skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia II modułu szkolenia; nieodbycie stażu klinicznego po II module oraz nieodbycie superwizji klinicznej, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu certyfikowanego.

5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uzyskiwania, w terminie określonym programem, zaliczeń w formie wyznaczonej przez prowadzącego.

6. Zaliczenie nieobecność podczas zjazdu wykładowo-warsztatowego jest dodatkowo płatne.

Uczestnik szkolenia ponosi opłatę:

- 50 zł za każdy odrabiany dzień zajęć,

- 50 zł za każdą pisemną pracę zaliczeniową,

- indywidualną opłatę za każdą inną formę zaliczenia, nie wyższą niż 50 zł za dzień.

Opłatę należy wnieść na konto podmiotu szkolącego, co stanowić będzie koszty administracyjne oraz koszty wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia lub koszty związane ze sprawdzeniem pracy pisemnej.

W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych Organizator szkoleń może zmniejszyć lub odstąpić od pobierania w/w opłat.

7. Istnieje możliwość zaliczenia zajęć, jeśli uczestnik odbył je wcześniej, jednak pod warunkiem, że zakres tematyczny oraz wymiar godzinowy są tożsame z programem aktualnie realizowanego szkolenia. W tym celu uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisma do kierownika szkolenia, z prośbą o zaliczenie zajęć, wraz z załącznikiem potwierdzającym zakres godzinowy i tematyczny.

8. Zaliczenia muszą być potwierdzone podpisami prowadzących na Karcie Okresowych Osiągnięć.

9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat za szkolenie (szczegółowy harmonogram wpłat znajduje się na stronie www.natanaelum.pl).

10. Brak wymaganych obecności, kompletu zaliczeń, odbycia staży i superwizji, a także brak terminowych opłat skutkuje skreśleniem z listy uczestników szkolenia;

11. Zabrania się podpisywania listy obecności za innych uczestników, z konsekwencją skreślenia z listy uczestników szkolenia.

12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zdawania wewnętrznych egzaminów, organizowanych przez podmiot szkolący po każdym module szkoleniowym.

13. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym, kategorycznie zabrania się używania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

14. Palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Wewnątrz budynku palenie jest kategorycznie zabronione.

 

§ 5 Warunki płatności

 

1. Wysokość opłat za szkolenie/kurs/warsztat zgodna jest z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń/kursów/warsztatów otwartych lub zamkniętych zamieszczonym na stronie www.natanaelum.pl lub www.ipip.info.pl, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych klientowi, na zasadach określonych w § 8 niniejszego regulaminu.

2. Cena szkolenia/kursu/warsztatu nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w danej ofercie.

3. Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, po otrzymaniu potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników zobowiązane są, jeśli jest to wymagane, do wniesienia opłaty wpisowej i opłaty za szkolenie/kurs/warsztat, w terminie podanym w ogłoszeniu.

W przypadku gdy ogłoszenie zawiera informacje o możliwości rozłożenia opłat na raty lub o dodatkowych opłatach, pozostała część opłat, musi zostać wniesiona w terminie lub w terminach zamieszczonych w ogłoszeniu o danym szkoleniu/kursie/warsztacie. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

4. Opłatę za szkolenie/kurs/warsztat należy wnieść na konto podane przez Organizatora, zamieszczone na stronie www.natanaelum.pl lub www.ipip.info.pl.

5. W tytule przelewu należy podać: tytuł szkolenia/kursu/warsztatu, nazwisko i imię oraz adres lub nazwę i adres firmy.

6. Na życzenie uczestnika szkolenia/kursu/warsztatu, Organizator wystawi Uczestnikowi w/w zajęć zaświadczenie o wysokości dokonanych wpłat za uczestnictwo w szkoleniu/kursie/warsztacie.

 

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia/kursu/warsztatu przez Organizatora

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/kursu/warsztatu lub do odwołania zajęć w terminie do 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia.

2. Organizator, w przypadku odwołania szkolenia, informuje o tym fakcie Zgłaszającego/Uczestnika.

3. W przypadku odwołania szkolenia/kursu/warsztatu przez Organizatora z jego winy, Zgłaszający/Uczestnik wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie/kurs/warsztat:

- Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

- Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu/kursie/warsztacie, który odbędzie się w późniejszym terminie.

4. Organizator poinformuje, w formie elektronicznej lub telefonicznie, Zgłaszającego/Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu zajęć.

 

§ 7 Rezygnacja ze szkolenia/kursu/warsztatu

 

1. Rezygnacja ze szkolenia/kursu/warsztatu wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztacie przez Uczestnika w terminie:

- do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu/warsztatu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w/w zajęć, bez zwrotu opłaty wpisowej za szkolenie/kurs/warsztat;

- do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu/warsztatu – Zgłaszający na szkolenie/kurs/warsztat zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny w/w zajęć.

- Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu/warsztatu – Zgłaszający na szkolenie/kurs/warsztat zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny w/w zajęć.

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia w/w opłat.

3. W przypadku skierowania przez jeden podmiot Zgłaszający na szkolenie/kurs/warsztat grupy Uczestników, rezygnacja ze szkolenia jednego z tych Uczestników, może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla pozostałych Uczestników skierowanej grupy, zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 8.

4. Nieobecność na szkoleniu/kursie/warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny  za  szkolenie.

 

§ 8 Rabaty

 

1. Aktualne ceny szkoleń/kursów/warsztatów otwartych lub zamkniętych prezentowane są na stronie www.natanaelum.pl  i www.ipip.info.pl w ofertach poszczególnych szkoleń/kursów/warsztatów.

2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Podmiotów (Zgłaszających) na szkolenia/kursy/warsztaty większą liczbę uczestników.

3. Zgłaszający na szkolenie/kurs/warsztat może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.

4. W przypadku, gdy w danej edycji szkolenia/kursu/warsztatu lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji w/w zajęć.

5. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie/kurs/warsztat.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za informacje i ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.natanaelumpl. i www.ipip.info.pl.

7. Organizator może udzielić rabat ze względu na bycie studentem, osobą niepracującą, będącą w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej lub ze względów innych.

Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygania i udzielania wysokości rabatu lub zwolnienia z opłaty wpisowej czy opłaty za szkolenie/kurs/warsztat.

8. Dla grup i stałych partnerów Organizator proponuje atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi  zwolnieniami lub promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń/kursów/warsztatów wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

 

§ 9 Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie NATANAELUM z siedzibą przy al. Gen. Wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin oraz działający w ramach struktur Stowarzyszenia Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział Gospodarczy; KRS:0000386016; NIP: 7123254753; REGON: 060768332.

2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian. Dziennik Ustaw nr 133, poz. 833).

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu: komunikacji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu/kursie/warsztacie oraz w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem/kursem/warsztatem i działań marketingowo-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

§ 10 Reklamacje i postanowienia końcowe

 

1. Uczestnik szkolenia/kursu/warsztatu może składać reklamację dotyczącą szkolenia/kursu/warsztatu w formie pisemnej do Zarządu Głównego Stowarzyszenia najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia w/w zajęć.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.