O naszym stowarzyszeniu - działalność, misja i cele

Stowarzyszenie NATANAELUM

powstało z inicjatywy pracowników Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do istnienia powołane zostało na zebraniu założycielskim w dniu 20.12.2010 roku w Lublinie. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie w dniu 12 maja 2011 roku.

Celem głównym Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie działalności prospołecznej ukierunkowanej na działania pożytku publicznego i społecznie użyteczne, takie jak:

  • ochrona zdrowia społecznego,

  • wszechstronna pomoc świadczona na rzecz pracowników i wolontariuszy instytucji integracji i pomocy społecznej oraz instytucji działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich

  • pomoc dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz wykluczonych społecznie poprzez działania readaptacyjne i resocjalizacyjne oraz niwelujące uprzedzenia społeczne w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem

Pomoc ma obejmować osoby z problemami psychicznymi i osobowościowymi, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione i zagrożone różnymi typami uzależnień (od substancji psychoaktywnych i czynności), osoby wykorzystywane i niezaradne społecznie i zawodowo, osoby po konflikcie z prawem karnym, żyjące z wirusem HIV i chore na AIDS, kobiety, mężczyzn i dzieci w sytuacji rozwodowej i po rozwodzie, osoby samotnie wychowujące dzieci i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz ze środowisk społecznie zaniedbanych, osoby chore, będące uchodźcami politycznymi, długotrwale pozostające bez pracy. Aktywizacja rozwoju mieszkańców wsi i działania na rzecz obszarów wiejskich oraz pomoc w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy mieszkańcami miast i wsi.

Ponadto celem Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie badań naukowych mających charakter diagnozy społecznej i indywidualnej dającej podstawę do opracowania strategii pomocowych adekwatnych do zapotrzebowania grup i osób, którym Stowarzyszenie świadczy wsparcie.

W dniu 1 czerwca 2011r. powołano do życia w ramach działań statutowych Stowarzyszenia NATANAELUM, INSTYTUT PSYCHOPROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII IPIP.

Zadaniem Instytutu jest wsparcie merytoryczne osób i instytucji świadczących usługi w stosunku do osób/grup zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, w tym osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych i czynności. Wsparcie świadczone jest poprzez prowadzenie badań naukowych o charakterze epidemiologicznym, społecznym i klinicznym, opracowywanie ilościowe i jakościowe wyników badań oraz upowszechnianie ich, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, warsztatów, różnorodnych form edukacji specjalistycznej w ramach tematyki związanej z psychologią, psychoprofilaktyką czy psychoterapią.

Stowarzyszenie Natanaelum organizuje również szkolenia z zakresu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Instruktora Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Stowarzyszenie Natanaelum realizuje projekty wraz z Fundacją Rozwoju KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego tj.:

  • Aktywni-Kompetentni-Samodzielni. Edycja II (2018-2020)
  • Most do lepszej przyszłości (2018-2020)
  • Pro-aktywni (2018-2020)

w celach aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016