ZAMKNIĘTY nabór na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia - szkolenie jednolite 2021-2023.

 

EDYCJA 12

REKOMENDACJA SU/06/2021/04 z dnia 02.08.2021

  

UWAGA REKRUTACJA ZAMKNIĘTA !!!

 

 

Realizacja zajęć szkoleniowych planowana jest w różnej formie (stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej /na żywo on-line) w zależności od danego okresu obowiązujących wymagań związanych z  bezpieczeństwem pandemicznym i obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi oraz ogólnopolską i regionalną sytuacją edukacyjno- szkoleniową.   

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie:

Specjalisty psychoterapii uzależnień

Instruktora terapii uzależnień

Szkolenie jest Realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2012 poz. 124) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Dz.U. 2019 poz. 766). Rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. SU/06/2021/04 z dnia 02.08.2021

 
Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia realizowane będzie według planu od października 2021 do grudnia 2023 w dwóch lokalizacjach:
 • w LUBLINIE;
 • w RZESZOWIE.
 
 
Aktualny koszt szkolenia wynosi 9500 zł.
 

 

ZAMKNIĘTA REKRUTACJA NA SZKOLENIE

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA  12 EDYCJI 30 GRUDNIA 2021 ROKU - ZDALNIE

 

Szkolenie rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii przygotowujące do egzaminu certyfikowanego przez Ministra Zdrowia. Kierownik szkolenia:  Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie instruktora terapii uzależnień

przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym nie wymienionym powyżej oraz osób z wykształceniem średnim i średnim branżowym

Uwaga: Stowarzyszenie Natanaelum realizuje jeden program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień na poziomie wymagań dla specjalisty psychoterapii uzależnień.

Jaką wiedzę i jakie umiejętności nabywa uczestnik szkolenia?

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień pozwala nabyć kompetencje do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od substancji psychoaktywnych w tym od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy, a także uzależnionymi behawioralnie (np. od hazardu, mediów). Osoba po ukończonym szkoleniu posiada wiedzę w zakresie najnowszych naukowych podejść do psychoterapii uzależnień. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić diagnozę kliniczną, zaplanować indywidualną terapię adekwatnie do potrzeb klienta, nawiązać kontakt z klientem, rozwijać przymierze terapeutyczne, motywować klienta do zmian, stosować techniki terapeutyczne oparte na wiedzy naukowej i potwierdzone wysoką skutecznością, potrafi reagować w sytuacjach trudnych w przebiegu terapii, korzystać ze wsparcia superwizora, oceniać ryzyko nawrotu i pracować z klientem w celu jego zminimalizowania, utrwalać wypracowane zmiany o charakterze pozytywnym, oceniać skuteczność działań terapeutycznych, korzystać z wyników ewaluacji w celu podniesienia skuteczności pracy terapeutycznej. Absolwent szkolenia potrafi także pracować z osobami doświadczającymi innych zaburzeń współwystępujących z uzależnieniem, ze współuzależnieniem oraz z rodziną osób uzależnionych (w tym dzieci i młodzież). Uczestnik szkolenia potrafi ocenić własną wiedzę i umiejętności oraz wyznaczyć we współpracy z superwizorem ścieżkę własnego rozwoju zawodowego.

Pełne specjalistyczne szkolenie obejmuje:

 • blok wykładowy,

 • blok warsztatowy,

 • blok treningowy,

 • staż i superwizję kliniczną,

Wiedza i umiejętności uczestnika szkolenia weryfikowane są poprzez egzaminy cząstkowe, egzamin końcowy wewnętrzny oraz egzamin składany przed Komisją Egzaminacyjną w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do czego uprawnia ukończenie szkolenia?

Szkolenie uprawnia do:

 • pracy w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanym na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 - zawód medyczny, ochrona zdrowia.

 • wpisu na listę Ministra Sprawiedliwości - osób uprawnionych do przygotowania opinii w sprawach przestępstw związanych z użyciem środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy).

Szkolenie pozwala nabyć prawo do wykonywania zawodu medycznego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień na obszarze całego terytorium UE.

Absolwent szkolenia może podjąć zatrudnienie m. in. w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach terapii rodzin, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach szpitalnych, oddziałach zakładów karnych zajmujących się terapią osób uzależnionych, w MOPS-ach i MOPR-ach, Centrach Pomocy Rodzinie, Punktach Konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w Kuratoriach Oświaty i w Sądach (kuratorzy, biegli sądowi), w Klubach i w Świetlicach Socjoterapeutycznych, jako streetworkerzy i partyworkerzy.

Co zapewnia wysoką jakość szkolenia?

Zapewnia się wysoką jakość szkolenia realizowanego przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum poprzez:

 1. Profesjonalne zaplecze kadry dydaktycznej – zajęcia w ramach szkolenia prowadzą naukowcy z tytułami profesora i doktora w dziedzinach psychologii i psychiatrii.
 2. Zajęcia specjalistyczne powierzone zostają specjalistom psychoterapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie i trenerom certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 3. Warsztaty w ramach szkolenia prowadzone są zarówno przez pracowników uniwersyteckich jak i specjalistów psychoterapii uzależnień, co stanowi optymalne połączenie najnowszych trendów wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie uzależnień.
 4. Program szkolenia obejmuje kompleksowe przygotowanie specjalistyczne psychoterapeutów uzależnień oraz zajęcia związane z aktywnym poszukiwaniem finansowania działań profilaktycznych i terapeutycznych, co zwiększa szanse uczestników szkolenia na rynku pracy.
 5. Wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia oraz realizacja przez podmiot szkolący postulatów zawartych w raporcie ewaluacyjnym (zewnętrznym).
 6. Monitorowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia poprzez stosowanie uniwersyteckich metod weryfikacji (zaliczenia na ocenę, egzaminy modułowe, egzamin końcowy wewnętrzny).

Jakie dokumenty poświadczające udział w szkoleniu otrzymują absolwenci?

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia po zrealizowaniu bloku treningowo-wykładowo-warsztatowego oraz pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym.
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień bądź Instruktora Terapii Uzależnień – po pozytywnie zdanym egzaminie na zasadach określonych przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

 

Jaki jest program szkolenia?

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje 918 godzin zajęć:

 • wykłady - 153 godzin

 • zajęcia warsztatowe - 505 godzin

 • 2 treningi po 50 godzin, każdy w trybie stacjonarnym po 4 dni (razem 100 godzin treningów)

 • staż kliniczny - 80 godzin

 • superwizja kliniczna - 80 godzin

Szczegółowe zagadnienia realizowane podczas szkolenia

 • Trening interpersonalny

 • Trening intrapsychiczny

 • Uwarunkowania jakości życia człowieka zdrowego i chorego

 • Identyfikacja czynników chroniących i czynników ryzyka uzależnień

 • Przegląd teorii i modeli uzależnień

 • Prawne aspekty używania alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w RP.

 • Wprowadzenie do psychopatologii

 • Wprowadzenie do psychoterapii

 • Kontakt terapeutyczny indywidualny – zjawiska zachodzące w procesie terapeutycznym

 • Motywowanie do zmiany - DM

 • Umiejętności interpersonalne w pracy terapeutycznej

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

 • Psychologiczne i społeczne mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.

 • Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia

 • Ocena kliniczna pacjenta: Diagnoza nozologiczna i problemowa oraz kwalifikowanie do leczenia.

 • Diagnoza problemowa

 • Metody, procedury i techniki psychoterapii uzależnień

 • Farmakoterapia

 • Planowanie celów i oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ograniczanie używania, redukcję szkód zdrowotnych i społecznych lub osiągnięcie abstynencji

 • Monitorowanie terapii pacjenta (etapy zmian, metody oceny)

 • Ewaluacja programów terapeutycznych

 • Czynniki leczące w psychoterapii

 • Praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności kompulsywnych oraz nawrotem.

 • Praca indywidualna z pacjentem

 • Podstawy pracy z grupą

 • Metody pracy towarzyszące psychoterapii: Poradnictwo, treningi zmiany, interwencja kryzysowa i psychoedukacja

 • Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej

 • Psychoterapia ukierunkowana na specyficzne problemy: osób z zaburzeniami psychicznymi i osobowości, kobiety w tym matki z dziećmi, osoby niepełnoletnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby starsze

 • Psychoterapia osób po doświadczeniu traumy

 • Specyfika pracy z osobami uzależnionymi od hazardu oraz od innych czynności.

 • Praca z osobami doświadczającymi zaburzeń seksualnych i używających środków psychoaktywnych w tym zagadnienia HIV/AIDS

 • Praca z rodziną z problemem uzależnienia, przemocy i problemami współwystępującymi

 • Oddziaływania psychospołeczne

 • Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem na poziomie profilaktyki wskazującej

 • Standardy zawodowe i etyczne pracy terapeuty

 • Zagrożenia rozwoju zawodowego w tym zespół wypalenia zawodowego

 • Grupy wsparcia rozwoju zawodowego - superwizja

 • Zarządzanie zespołem terapeutycznym i Regulamin organizacyjny ZOZ-u

 • Pozyskiwanie funduszy na działania terapeutyczne, reintegrację społeczną oraz profilaktykę uzależnień

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia życia

 • Staż kliniczny

 • Superwizja kliniczna

Uczestnicy szkolenia, niezależnie od stażu pracy w zakresie psychoterapii uzależnień, odbywają po zakończeniu bloku dydaktycznego treningowo-wykładowo-warsztatowego oraz po zdanym egzaminie wewnętrznym 80 godzin stażu klinicznego, według zasad określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku i procedury prowadzenia staży opublikowanej na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, niezależnie od stażu pracy w zakresie psychoterapii uzależnień, odbywają po zakończeniu bloku treningowo-wykładowo-warsztatowego oraz po zdanym egzaminie wewnętrznym 80 godzin superwizji klinicznej, według zasad określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku i zasadach prowadzenia superwizji klinicznej opublikowanych na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Uwaga: przed rozpoczęciem superwizji klinicznej uczestnik szkolenia przedstawienia zaświadczenia o zrealizowaniu 100 godzin pracy indywidualnej z pacjentem/klientem. Przez zaświadczenie rozumie się poświadczenie z miejsca pracy, umowę, rekomendacje pracodawcy i inne dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości będą poświadczały przepracowanie przez uczestnika szkolenia 100 godzin pracy indywidualnej z pacjentem/klientem uzależnionym.

Jakie są ramy czasowe szkolenia?

 • Rozpoczęcie szkolenia:  Grudzień 2021 roku
 • Zakończenie części treningowo-wykładowo-warsztatowej: grudzień 2023
 • Egzamin wewnętrzny: grudzień 2023
 • Zakończenie całego szkolenia: grudzień 2024
 • Absolwenci edycji 2021/2023 mogą przystąpić do egzaminu końcowego w sesji jesiennej 2024 roku.

Zjazdy szkoleniowe (wykłady, warsztaty) odbywają się przeciętnie co 2 - 3 tygodnie w blokach 25-30 godzinnych w trybie weekendowym sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela. Treningi interpersonalny i intrapsychiczny odbywają się w trybie stacjonarnym ciągłym, każdy przez 4 dni (czwartek, piątek, sobota, niedziela). Staż kliniczny 80 godz. realizowany jest po zakończonej części wykładowej, warsztatowej i treningowej oraz zdanym egzaminie wewnętrznym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Superwizja kliniczna w wymiarze 80 godzin realizowana jest po zakończonej części wykładowej, warsztatowej i treningowej oraz zdanym egzaminie wewnętrznym w okresie ok. 12-14 miesięcy.

Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie w części wykładowo-warsztatowo odbywa się:  2 grupy w Lublinie, 1 grupa w Rzeszowie

Szkolenie w części treningowej odbywa się w: Nałęczowie lub Janowie Lubelskim (dwa zjazdy 4-dniowe)

Szkolenie w części stażowej i superwizyjnej odbywa się na terenie całej Polski według indywidualnych wyborów Uczestników szkolenia i zgodnie z listami rekomendowanych przez KBPN ośrodków stażowych i superwizorów.

Jakie są kryteria i sposób naboru na szkolenie?

Kryteria

A. wykształcenie

 • wyższe* w określonych dziedzinach wg Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 z późn. zm. Art. 27.1 pkt 7. kwalifikuje na szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • co najmniej średnie*, także wyższe w dziedzinach innych niż wymienione w pkt. 7 art. 27.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – kwalifikuje na szkolenie w zakresie instruktora terapii uzależnień,

*poświadczone stosownym dokumentem (zaświadczenie/dyplom/świadectwo)

B. Osoba oświadczy na etapie rekrutacji, że ma lub nie ma doświadczenia w pracy z pacjentem/klientem uzależnionym. W przypadku braku takiego doświadczenia deklaruje, że podejmie ona takie starania, aby w trakcie szkolenia mieć dostęp do pracy z pacjentami w zdobywaniu dobrych praktyk w okresie pierwszego roku szkolenia.

Po pierwszym roku szkolenia wszyscy uczestnicy szkolenia poproszeni zostaną o przedstawienie zaświadczenia o pracy indywidualnej z pacjentem/klientem. Przez zaświadczenie rozumie się poświadczenie z miejsca pracy, umowę, rekomendacje pracodawcy i inne dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości będą poświadczały o przepracowaniu i dostępie do dobrych praktyk przez uczestnika szkolenia w pracy indywidualnej z pacjentem/klientem uzależnionym. W trakcie szkolenia osobom mającym trudność w pozyskaniu doświadczenia w pracy z pacjentem Stowarzyszenie Natanelum w ramach swojej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień czy współpracy z Aresztem Śledczym będzie oferowało możliwości nabycia doświadczenia w pracy z uzależnionymi w ramach wolontariatu.

Kandydat dokonuje zgłoszenia online za pomocą formularza zgłoszeniowego, następnie pracownik Stowarzyszenia kontaktuje się z kandydatem, potwierdza dane i informuje o konieczności opłaty wpisowej. Po dokonaniu opłaty wpisowej kandydat zostaje wpisany na listę uczestników szkolenia, dostarcza do Stowarzyszenia komplet wymaganych dokumentów i podpisuje umowę szkoleniową oraz oświadczenie zapoznania się z regulaminem szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem spełniania kryteriów formalnych i dokonania opłat.

Dokumenty, z adnotacją: „Szkolenie w zakresie Specjalista Psychoterapii Uzależnień” należy złożyć osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia Natanaelum lub przesłać pocztą na adres Siedziby Stowarzyszenia Natanaelum:

STOWARZYSZENIE NATANAELUM

AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 1/101

20-814 LUBLIN

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. odpis dyplomu);
 • oświadczenie o doświadczeniu w pracy z pacjentem/klientem uzależnionym w wymiarze 100 godzin pracy indywidualnej. W przypadku braku takiego doświadczenia uczestnik zobowiąże się do zrealizowania 100 godzin pracy indywidualnej w okresie pierwszego roku szkolenia.

Jakie są koszty szkolenia?

Na koszty szkolenia składają się koszty części dydaktycznej (wykładowej, warsztatowej i treningowej) oraz koszty stażu klinicznego i superwizji klinicznej.

Koszt części dydaktycznej szkolenia (wykładowej, warsztatowej i treningowej) wynosi 9.500 zł. Cena nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia (wykładów, warsztatów, treningów).

 
 
Aktualny koszt szkolenia wynosi 9500 zł.

Koszty stażu i superwizji określa Podmiot szkolący w porozumieniu z KCPU.

Obecnie koszty te kształtują się następująco:

staż kliniczny 700 zł.,

Superwizja kliniczna 2.300 zł.

Koszty stażu i superwizji mogą ulec zmianie.

Cena stażu obejmuje opiekę merytoryczną opiekuna stażu, nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika podczas stażu. Cena superwizji klinicznej obejmuje koszty superwizora, nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika podczas superwizji.

Koszty szkolenia dzieli się na:

 1. Opłatę wpisową (bezzwrotną w przypadku rezygnacji ze szkolenia) w wysokości 1500 zł.

 2. Czesne płacone jednorazowo 8000 zł. lub w czterech ratach po 2000 zł.

 3. Koszty stażu – wpłacane co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu

 4. Koszty superwizji – wpłacane w momencie rezerwowania miejsca w grupie superwizyjnej

 5. Koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas realizacji 100 godzin treningów ok. 1200 zł (cena szacowana, ulega zmianie zgodnie ze stawkami rynkowymi za nocleg i wyżywienie)

 

Rozkład ratalny kosztów szkolenia za część wykładowo-warsztatowo-treningową

Wpisowe 1500 zł

Wpłata w okresie rekrutacji po otrzymaniu potwierdzeniu o zakwalifikowaniu na szkolenie

Czesne 2000 zł. rata 1.

9 EDYCJA płatność do 15.09.2020 r.;

10 EDYCJA płatność do 25.12.2020 r.;

11 EDYCJA płatność do 15.11.2021 r.;

12 EDYCJA płatność do 15.02.2022 r.;

Czesne 2000 zł. rata 2.

9 EDYCJA płatność 15.01.2021 r.;

10 EDYCJA płatność do 01.04.2021 r.;

11 EDYCJA płatność do 15.03.2022 r.;

12 EDYCJA płatność do 15.06.2022 r.;

Czesne 2000 zł. rata 3.

9 EDYCJA płatność do 15.05.2021 r.;

10 EDYCJA płatność do 01.07.2021 r.;

11 EDYCJA płatność do 15.06.2022 r.;

12 EDYCJA płatność do 15.09.2022 r.;

Czesne 2000 zł. rata 4.

9 EDYCJA płatność do 15.09.2021 r.;

10 EDYCJA płatność do 01.10.2021 r.;

11 EDYCJA płatność do 15.09.2022 r.;

12 EDYCJA płatność do 15.12.2022 r.;

 

Konto "Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Uzależnienia": 14 1940 1076 3100 0695 0001 0000

 

Jakie są podstawy prawne szkolenia i zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień?

Podstawy prawne szkolenia i wykonywania zawodu

Stowarzyszenie NATANAELUM realizuje projekt „Szkolenie specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologicznej i socjalnej Ukraińcom dotkniętych działaniami wojennymi” finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Okres realizacji projektu: 01.08.2022r. – 31.03.2023 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji ukraińskich specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom wewnętrznie przesiedlonym ze wschodu i południa Ukrainy, a także mieszkańcom Kijowa i regionu, szczególnie grupom najbardziej narażonym, w partnerstwie polsko-ukraińskim.

Działania:

 • prowadzenie szkoleń i superwizji dla specjalistów udzielających pomocy społecznej i psychologicznej osobom po urazach wojennych,
 • organizowanie grup wsparcia dla osób dorosłych,
 • organizacja zajęć grupowych dla dzieci opartych na arteterapii,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji (interwencja kryzysowa).

Wsparciem zostanie objętych 290 osób.

 


Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016