Uwaga!!! 

Otwarty nabór na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia - szkolenie jednolite 2020-202. Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie:

Specjalisty psychoterapii uzależnień

Instruktora terapii uzależnieńSzkolenie jest Realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2012 poz. 124) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Dz.U. 2019 poz. 766). Rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


 

Szkolenie rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii przygotowujące do egzaminu certyfikowanego przez Ministra Zdrowia. Kierownik szkolenia:  Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie instruktora terapii uzależnień

przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym nie wymienionym powyżej oraz osób z wykształceniem średnim i średnim branżowym

Uwaga: Stowarzyszenie Natanaelum realizuje jeden program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień na poziomie wymagań dla specjalisty psychoterapii uzależnień.

Jaką wiedzę i jakie umiejętności nabywa uczestnik szkolenia?

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień pozwala nabyć kompetencje do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od substancji psychoaktywnych w tym od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy, a także uzależnionymi behawioralnie (np. od hazardu, mediów). Osoba po ukończonym szkoleniu posiada wiedzę w zakresie najnowszych naukowych podejść do psychoterapii uzależnień. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić diagnozę kliniczną, zaplanować indywidualną terapię adekwatnie do potrzeb klienta, nawiązać kontakt z klientem, rozwijać przymierze terapeutyczne, motywować klienta do zmian, stosować techniki terapeutyczne oparte na wiedzy naukowej i potwierdzone wysoką skutecznością, potrafi reagować w sytuacjach trudnych w przebiegu terapii, korzystać ze wsparcia superwizora, oceniać ryzyko nawrotu i pracować z klientem w celu jego zminimalizowania, utrwalać wypracowane zmiany o charakterze pozytywnym, oceniać skuteczność działań terapeutycznych, korzystać z wyników ewaluacji w celu podniesienia skuteczności pracy terapeutycznej. Absolwent szkolenia potrafi także pracować z osobami doświadczającymi innych zaburzeń współwystępujących z uzależnieniem, ze współuzależnieniem oraz z rodziną osób uzależnionych (w tym dzieci i młodzież). Uczestnik szkolenia potrafi ocenić własną wiedzę i umiejętności oraz wyznaczyć we współpracy z superwizorem ścieżkę własnego rozwoju zawodowego.

Pełne specjalistyczne szkolenie obejmuje:

 • blok wykładowy,

 • blok warsztatowy,

 • blok treningowy,

 • staż i superwizję kliniczną,

Wiedza i umiejętności uczestnika szkolenia weryfikowane są poprzez egzaminy cząstkowe, egzamin końcowy wewnętrzny oraz egzamin składany przed Komisją Egzaminacyjną w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do czego uprawnia ukończenie szkolenia?

Szkolenie uprawnia do:

 • pracy w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanym na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 - zawód medyczny, ochrona zdrowia.

 • wpisu na listę Ministra Sprawiedliwości - osób uprawnionych do przygotowania opinii w sprawach przestępstw związanych z użyciem środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy).

Szkolenie pozwala nabyć prawo do wykonywania zawodu medycznego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień na obszarze całego terytorium UE.

Absolwent szkolenia może podjąć zatrudnienie m. in. w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach terapii rodzin, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach szpitalnych, oddziałach zakładów karnych zajmujących się terapią osób uzależnionych, w MOPS-ach i MOPR-ach, Centrach Pomocy Rodzinie, Punktach Konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w Kuratoriach Oświaty i w Sądach (kuratorzy, biegli sądowi), w Klubach i w Świetlicach Socjoterapeutycznych, jako streetworkerzy i partyworkerzy.

Co zapewnia wysoką jakość szkolenia?

Zapewnia się wysoką jakość szkolenia realizowanego przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum poprzez:

 1. Profesjonalne zaplecze kadry dydaktycznej – zajęcia w ramach szkolenia prowadzą naukowcy z tytułami profesora i doktora w dziedzinach psychologii i psychiatrii.
 2. Zajęcia specjalistyczne powierzone zostają specjalistom psychoterapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie i trenerom certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 3. Warsztaty w ramach szkolenia prowadzone są zarówno przez pracowników uniwersyteckich jak i specjalistów psychoterapii uzależnień, co stanowi optymalne połączenie najnowszych trendów wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie uzależnień.
 4. Program szkolenia obejmuje kompleksowe przygotowanie specjalistyczne psychoterapeutów uzależnień oraz zajęcia związane z aktywnym poszukiwaniem finansowania działań profilaktycznych i terapeutycznych, co zwiększa szanse uczestników szkolenia na rynku pracy.
 5. Wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia oraz realizacja przez podmiot szkolący postulatów zawartych w raporcie ewaluacyjnym (zewnętrznym).
 6. Monitorowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia poprzez stosowanie uniwersyteckich metod weryfikacji (zaliczenia na ocenę, egzaminy modułowe, egzamin końcowy wewnętrzny).

Jakie dokumenty poświadczające udział w szkoleniu otrzymują absolwenci?

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia po zrealizowaniu bloku treningowo-wykładowo-warsztatowego oraz pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym.
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień bądź Instruktora Terapii Uzależnień – po pozytywnie zdanym egzaminie na zasadach określonych przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

 

Jaki jest program szkolenia?

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje 878 godzin zajęć:

 • wykłady - 150 godzin

 • zajęcia warsztatowe - 468 godzin

 • 2 treningi po 50 godzin, każdy w trybie stacjonarnym po 4 dni (razem 100 godzin treningów)

 • staż kliniczny - 80 godzin

 • superwizja kliniczna - 80 godzin

Szczegółowe zagadnienia realizowane podczas szkolenia

 • Trening interpersonalny

 • Trening intrapsychiczny

 • Uwarunkowania jakości życia człowieka zdrowego i chorego

 • Identyfikacja czynników chroniących i czynników ryzyka uzależnień

 • Przegląd teorii i modeli uzależnień

 • Prawne aspekty używania alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w RP.

 • Wprowadzenie do psychopatologii

 • Wprowadzenie do psychoterapii

 • Kontakt terapeutyczny indywidualny – zjawiska zachodzące w procesie terapeutycznym

 • Motywowanie do zmiany - DM

 • Umiejętności interpersonalne w pracy terapeutycznej

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

 • Psychologiczne i społeczne mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.

 • Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia

 • Ocena kliniczna pacjenta: Diagnoza nozologiczna i problemowa oraz kwalifikowanie do leczenia.

 • Diagnoza problemowa

 • Metody, procedury i techniki psychoterapii uzależnień

 • Farmakoterapia

 • Planowanie celów i oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ograniczanie używania, redukcję szkód zdrowotnych i społecznych lub osiągnięcie abstynencji

 • Monitorowanie terapii pacjenta (etapy zmian, metody oceny)

 • Ewaluacja programów terapeutycznych

 • Czynniki leczące w psychoterapii

 • Praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności kompulsywnych oraz nawrotem.

 • Praca indywidualna z pacjentem

 • Podstawy pracy z grupą

 • Metody pracy towarzyszące psychoterapii: Poradnictwo, treningi zmiany, interwencja kryzysowa i psychoedukacja

 • Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej

 • Psychoterapia ukierunkowana na specyficzne problemy: osób z zaburzeniami psychicznymi i osobowości, kobiety w tym matki z dziećmi, osoby niepełnoletnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby starsze

 • Psychoterapia osób po doświadczeniu traumy

 • Specyfika pracy z osobami uzależnionymi od hazardu oraz od innych czynności.

 • Praca z osobami doświadczającymi zaburzeń seksualnych i używających środków psychoaktywnych w tym zagadnienia HIV/AIDS

 • Praca z rodziną z problemem uzależnienia, przemocy i problemami współwystępującymi

 • Oddziaływania psychospołeczne

 • Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem na poziomie profilaktyki wskazującej

 • Standardy zawodowe i etyczne pracy terapeuty

 • Zagrożenia rozwoju zawodowego w tym zespół wypalenia zawodowego

 • Grupy wsparcia rozwoju zawodowego - superwizja

 • Zarządzanie zespołem terapeutycznym i Regulamin organizacyjny ZOZ-u

 • Pozyskiwanie funduszy na działania terapeutyczne, reintegrację społeczną oraz profilaktykę uzależnień

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia życia

 • Staż kliniczny

 • Superwizja kliniczna

Uczestnicy szkolenia, niezależnie od stażu pracy w zakresie psychoterapii uzależnień, odbywają po zakończeniu bloku dydaktycznego treningowo-wykładowo-warsztatowego oraz po zdanym egzaminie wewnętrznym 80 godzin stażu klinicznego, według zasad określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku i procedury prowadzenia staży opublikowanej na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, niezależnie od stażu pracy w zakresie psychoterapii uzależnień, odbywają po zakończeniu bloku treningowo-wykładowo-warsztatowego oraz po zdanym egzaminie wewnętrznym 80 godzin superwizji klinicznej, według zasad określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku i zasadach prowadzenia superwizji klinicznej opublikowanych na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Uwaga: przed rozpoczęciem superwizji klinicznej uczestnik szkolenia przedstawienia zaświadczenia o zrealizowaniu 100 godzin pracy indywidualnej z pacjentem/klientem. Przez zaświadczenie rozumie się poświadczenie z miejsca pracy, umowę, rekomendacje pracodawcy i inne dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości będą poświadczały przepracowanie przez uczestnika szkolenia 100 godzin pracy indywidualnej z pacjentem/klientem uzależnionym.

Jakie są ramy czasowe szkolenia?

 • Rozpoczęcie szkolenia: wrzesień 2020 roku
 • Zakończenie części treningowo-wykładowo-warsztatowej: grudzień 2021
 • Egzamin wewnętrzny: grudzień 2021
 • Zakończenie całego szkolenia: grudzień 2022
 • Absolwenci edycji 2020/2021 mogą przystąpić do egzaminu końcowego w sesji wiosennej 2023 roku.

Zjazdy szkoleniowe (wykłady, warsztaty) odbywają się przeciętnie co 3 tygodnie w blokach 25-30 godzinnych w trybie weekendowym sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela. Treningi iterpersonalny i intrapsychiczny odbywają się w trybie stacjonarnym ciągłym, każdy przez 4 dni (czwartek, piątek, sobota, niedziela). Staż kliniczny 80 godz. realizowany jest po zakończonej części wykładowej, warsztatowej i treningowej oraz zdanym egzaminie wewnętrznym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Superwizja kliniczna w wymiarze 80 godzin realizowana jest po zakończonej części wykładowej, warsztatowej i treningowej oraz zdanym egzaminie wewnętrznym w okresie ok. 12-14 miesięcy.

Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie w części wykładowo-warsztatowo odbywa się:  2 grupy w Lublinie, 1 grupa w Rzeszowie

Szkolenie w części treningowej odbywa się w: Nałęczowie lub Janowie Lubelskim (dwa zjazdy 4-dniowe)

Szkolenie w części stażowej i superwizyjnej odbywa się na terenie całej Polski według indywidualnych wyborów Uczestników szkolenia i zgodnie z listami rekomendowanych przez KBPN ośrodków stażowych i superwizorów.

Jakie są kryteria i sposób naboru na szkolenie?

Kryteria

A. wykształcenie

 • wyższe* w określonych dziedzinach wg Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 z późn. zm. Art. 27.1 pkt 7. kwalifikuje na szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • co najmniej średnie*, także wyższe w dziedzinach innych niż wymienione w pkt. 7 art. 27.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – kwalifikuje na szkolenie w zakresie instruktora terapii uzależnień,

*poświadczone stosownym dokumentem (zaświadczenie/dyplom/świadectwo)

B. Osoba oświadczy na etapie rekrutacji, że ma lub nie ma doświadczenia w pracy z pacjentem/klientem uzależnionym w wymiarze 100 godzin pracy indywidualnej. W przypadku braku takiego doświadczenia zobowiąże się do zrealizowania 100 godzin pracy indywidualnej w okresie pierwszego roku szkolenia.

Po pierwszym roku szkolenia wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani zostaną zapisem w umowie szkoleniowej, do przedstawienia zaświadczenia o zrealizowaniu 100 godzin pracy indywidualnej z pacjentem/klientem. Przez zaświadczenie rozumie się poświadczenie z miejsca pracy, umowę, rekomendacje pracodawcy i inne dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości będą poświadczały przepracowanie przez uczestnika szkolenia 100 godzin pracy indywidualnej z pacjentem/klientem uzależnionym.

Kandydat dokonuje zgłoszenia online za pomocą formularza zgłoszeniowego, następnie pracownik Stowarzyszenia kontaktuje się z kandydatem, potwierdza dane i informuje o konieczności opłaty wpisowej. Po dokonaniu opłaty wpisowej kandydat zostaje wpisany na listę uczestników szkolenia, dostarcza do Stowarzyszenia komplet wymaganych dokumentów i podpisuje umowę szkoleniową oraz oświadczenie zapoznania się z regulaminem szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem spełniania kryteriów formalnych i dokonania opłat.

Dokumenty, z adnotacją: „Szkolenie w zakresie Specjalista Psychoterapii Uzależnień” należy złożyć osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia Natanaelum lub przesłać pocztą na adres Siedziby Stowarzyszenia Natanaelum:

STOWARZYSZENIE NATANAELUM

AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 1/101

20-814 LUBLIN

SKRYTKA POCZTOWA 1118 URZĄD POCZTOWY NR 11 W LUBLINIE

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o doświadczeniu w pracy z pacjentem/klientem uzależnionym w wymiarze 100 godzin pracy indywidualnej. W przypadku braku takiego doświadczenia zobowiąże się do zrealizowania 100 godzin pracy indywidualnej w okresie pierwszego roku szkolenia.

Jakie są koszty szkolenia?

Na koszty szkolenia składają się koszty części dydaktycznej (wykładowej, warsztatowej i treningowej) oraz koszty stażu klinicznego i superwizji klinicznej.

Koszt części dydaktycznej szkolenia (wykładowej, warsztatowej i treningowej) wynosi 9500 zł. Cena nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia (wykładów, warsztatów, treningów)

Koszty stażu i superwizji określa Podmiot szkolący w porozumieniu z KBPN. Obecnie koszty te kształtują się następująco: staż kliniczny 700 zł., superwizja kliniczna 1600 zł. Koszty te do czasu podjęcia stażu i superwizji przez Uczestników dziewiątej edycji szkolenia mogą ulec zmianie. Cena stażu obejmuje opiekę merytoryczną opiekuna stażu, nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika podczas stażu. Cena superwizji klinicznej obejmuje koszty superwizora, nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika podczas superwizji.

Koszty szkolenia dzieli się na:

 1. Opłatę wpisową (bezzwrotną w przypadku rezygnacji ze szkolenia) w wysokości 1500 zł.

 2. Czesne płacone jednorazowo 8000 zł. lub w czterech ratach po 2000 zł.

 3. Koszty stażu – wpłacane co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu

 4. Koszty superwizji – wpłacane w momencie rezerwowania miejsca w grupie superwizyjnej

 5. Koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas realizacji 100 godzin treningów ok. 1000 zł (cena szacowana, ulega zmianie zgodnie ze stawkami rynkowymi za nocleg i wyżywienie)

 

Rozkład ratalny kosztów szkolenia za część wykładowo-warsztatowo-treningową

Wpisowe 1500 zł

Wpłata w okresie rekrutacji po otrzymaniu potwierdzeniu o zakwalifikowaniu na szkolenie

Czesne 2000 zł. rata 1.

do 01.09.2020 r.

Czesne 2000 zł. rata 2.

do 01.01.2021 r.

Czesne 2000 zł. rata 3.

do 01.05.2021 r.

Czesne 2000 zł. rata 4.

do 01.09.2021 r.

 

Jakie są podstawy prawne szkolenia i zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień?

Podstawy prawne szkolenia i wykonywania zawodu


 

Formularz zgłoszeniowy