Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie jest ważnym ale także obowiązkowym zadaniem wielu instytucji i podmiotów. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga od jego twórców i realizatorów szczególnej wiedzy, umiejętności oraz wysokich kompetencji w zakresie działań profilaktycznych, diagnostycznych a także interwencyjnych i planistycznych. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie zawiera spektrum zagadnień związanych z przemocą w rodzinie.

Specjalistyczne Szkolenie

Kierownik szkolenia: mgr Agnieszka Czerkawska

 Podstawowe cele zajęć:

 • nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie w tym definicji, podstawowych pojęć oraz rodzajów i form przemocy,
 • przygotowanie do diagnozy zjawiska przemocy,
 • uzyskanie wiadomości niezbędnych do rozumienia istoty problemu przemocy w rodzinie,
 • rozpoznanie własnych przekonań, barier i problemów związanych z rozumieniem specyfiki przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałania,
 • poznanie zasad interwencji i pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie,
 • poznanie katalogu form pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz kompetencji poszczególnych podmiotów i instytucji w tym zakresie,
 • nabycie umiejętności opracowywania strategii pomocy rodzinie dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • zyskanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • poszerzenie umiejętności pracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zyskanie wiedzy dotyczącej tworzenia wewnętrznego systemu oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zakres i tematyka szkolenia:

1. Przemoc w rodzinie – definicje, podstawowe pojęcia, rodzaje i formy przemocy,
2. Charakterystyka przemocy w rodzinie, analiza cyklu przemocy,
3. Dziecko jako ofiara i świadek przemocy,
4. Sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy w tym specyfika sytuacji, mechanizmy funkcjonowania,
5. Charakterystyka sprawców przemocy,
6. Rozpoznawanie przemocy w rodzinie,
7. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób doznających przemocy w tym konstruowanie diagnozy sytuacji, zbieranie i analiza informacji, określanie zasobów i potrzeb, identyfikowanie problemów, opracowanie sposobów ich rozwiązania,
8. Czynniki i okoliczności utrudniające oraz ułatwiające podejmowanie skutecznych działań wobec przemocy,
9. Zasady interwencji oraz pierwszego kontaktu w przypadku przemocy w rodzinie,
10. Formy pomocy oraz zadania poszczególnych podmiotów i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
11. Przemoc w rodzinie w aspekcie prawnym,
12. Działalność zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych,
13. Procedura „Niebieska Karta",
14. Tworzenie wewnętrznych systemów oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Czas trwania szkolenia: 40 godzin dydaktycznych

Liczba osób w grupie: 15

Cena: 600 zł*.
٭cena nie obejmuje dojazdu, noclegu ani wyżywienia

Odbiorcy: przedstawiciele samorządów, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, osoby pracujące w punktach konsultacyjnych, ośrodkach wsparcia, oraz inne osoby stykające się z przemocą w rodzinie a także osoby, które chcą nabyć kompetencje w tym zakresie

Miejsce: Lublin

Tryb: 2 zjazdy dwudniowe

Termin: cykliczny, po zebraniu grupy

mgr Agnieszka Czerkawska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych, kierunek: socjologia, specjalność: socjologia medycyny;
Wieloletni pracownik administracji samorządowej, obecnie pracownik administracji rządowej zajmujący się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych (w szczególności problemy alkoholowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu).
Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Współtwórca i wieloletni koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Autor i realizator programów, szkoleń, artykułów i publikacji z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.
Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji ADYS, współautor koncepcji pedagogiczno – edukacyjnej, wychowawczej oraz profilaktycznej szkół prowadzonych przez Fundację.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY