Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • pierwszy atut
 • motyl
 • zen
 • szkolenia
 • 4

Uwaga!!! 

Otwarty nabór na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia - szkolenie jednolite 2020-202. Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie:

Specjalisty psychoterapii uzależnień

Instruktora terapii uzależnieńSzkolenie jest Realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2012 poz. 124) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Dz.U. 2019 poz. 766). Rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkoła Trenerów przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego*

200 godzin szkolenia warsztatowo-wykładowych

Prowadząca szkolenie mgr Maria Tatarska Trener PTP.

 


Zamknięty Nabór na rok 2018/2019 Październik - Czerwiec

Trening interpersonalny ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego jego uczestników oraz uświadomienie i rozpoznanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie z otoczeniem społecznym. Tezą wyjściową treningu interpersonalnego jest twierdzenie, iż deficyty umiejętności interpersonalnych zmniejszają poziom kontroli nad sytuacją i możliwości podjęcia alternatywnych zachowań. Zatem efektem treningu powinno być poszerzenie spektrum pożądanych zachowań społecznych jego uczestników, również w zakresie poszukiwania społecznego i emocjonalnego wsparcia od innych osób. Braki w tym zakresie przyczyniają się do podwyższenia poziomu napięcia i lęku, co z kolei może być przyczyną zaburzeń psychosomatycznych i stosowania niekonstruktywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego.

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie jest ważnym ale także obowiązkowym zadaniem wielu instytucji i podmiotów. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga od jego twórców i realizatorów szczególnej wiedzy, umiejętności oraz wysokich kompetencji w zakresie działań profilaktycznych, diagnostycznych a także interwencyjnych i planistycznych. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie zawiera spektrum zagadnień związanych z przemocą w rodzinie.

 

Szkolenie połączone z możliwością poszerzenia swoich kompetencji o dodatkowe umiejętności z:

- pierwszej pomocy
- profilaktyki uzależnień
- pisania programów profilaktycznych
- pozyskiwania funduszy na działania profilaktyczne i terapeutyczne
- diagnozy, leczenia i profilaktyki uzależnień od hazardu i innych czynności

- terapii rodzinnej osób uzależnionych

Szkolenie w zakresie instruktora psychoterapii uzależnień przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie innym niż: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, a także dla osób posiadających minimum wykształcenie średnie.

 • a. pracujących w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych minimum dwa lata – wskazania do realizacji modułu II szkolenia.
 • b. nie posiadających doświadczenia w pracy w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub, których doświadczenie jest krótsze niż dwa lata – wskazania do realizacji modułu I i modułu II szkolenia.

INSTRUKTOR PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

SZKOLENIE REKOMENDOWANE PRZEZ
DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

Kierownikiem szkolenia jest Pani dr hab. Iwona Niewiadomska Prof. KUL

W ramach uczestnictwa w tym szkoleniu uczestnik może skorzystać  dodatkowo z różnych aktualnie dostępnych bezpłatnych szkoleń, jak w tym roku np. z " szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych" czy też z "szkolenia z pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy".

Uwaga!!!

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II .

 
Do odwołania

 

 

 

Szkolenie w zakresie instruktora psychoterapii uzależnień przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie innym niż: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, a także dla osób posiadających minimum wykształcenie średnie.

a. pracujących w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych minimum dwa lata – wskazania do realizacji modułu II szkolenia.

b. nie posiadających doświadczenia w pracy w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub, których doświadczenie jest krótsze niż dwa lata – wskazania do realizacji modułu I i modułu II szkolenia.

Celem szkolenia jest nabycie lub podwyższenie już posiadanych kwalifikacji w zakresie wiedzy o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych i terapii osób uzależnionych oraz przygotowanie do specyficznej pracy z osobami uzależnionymi w charakterze instruktora terapii uzależnień. Uczestnicy poprzez szkolenie nabywają następujące kompetencje:

 • motywowanie pacjenta do zmiany destrukcyjnego stylu życia związanego z używaniem narkotyków;
 • realizacja zadań wynikających z procesu diagnozy i terapii;
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta.

Pełne specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków obejmuje:

 • blok wykładowy,
 • blok warsztatowy,
 • blok treningowy,
 • egzamin wewnętrzny,
 • staż i superwizję kliniczną,
 • egzamin składany przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele zespołu realizatorów programu oraz przedstawiciel Rady do Spraw Certyfikacji Programów na zasadach określonych przez Regulamin szkolenia.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I obowiązkowy wyłącznie dla osób ze stażem pracy w terapii uzależnień poniżej dwóch lat
255 godzin zajęć w formie:

 • zajęcia warsztatowe - 135 godzin
 • staż kliniczny - 120 godzin

Moduł II obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień
489 godzin zajęć w formie:

 • wykłady - 82 godzin
 • zajęcia warsztatowe - 177 godzin
 • treningi - 80 godzin
 • staże kliniczne - 80 godzin
 • superwizja kliniczna -70 godzin

Bloki obligatoryjne

 1. Treningi
 2. Zagadnienia wprowadzające w problematykę terapii uzależnień od narkotyków
 3. Motywowanie do zmiany destrukcyjnego stylu życia
 4. Diagnoza i kwalifikowanie do leczenia
 5. Leczenie i rehabilitacja uzależnienia od narkotyków i zaburzeń współwystępujących
 6. Standardy funkcjonowania zawodowego terapeuty uzależnień
 7. Profilaktyka uzależnień
 8. Staż i superwizja kliniczna

Bloki poszerzające kompetencje uczestników szkolenia podstawowego - nieobligatoryjne (dodatkowo płatne)

IX. Diagnoza, leczenie i profilaktyka uzależnienia od hazardu i innych czynności

X. Praca z rodziną osoby uzależnionej

 

Blok IX - koszt 550 zł dla uczestników szkolenia

Diagnoza, leczenie i profilaktyka uzależnienia od hazardu i innych czynności – 40 godz.

B. Lelonek-Kuleta

 

 

Nazwa

Forma zajęć

Liczba godz.

 

Specyfiki uzależnień czynnościowych

 

wykład

4 godzin

 

Metody diagnostyczne i przesiewowe dotyczące uzależnień czynnościowych

Wykład

Warsztat

2 godziny

2 godziny

 

Diagnozowanie osoby uprawiającej hazard w sposób problemowy i patologiczny

Wykład

warsztat

1 godzina

2 godziny

 

Opracowywanie szczegółowego programu terapii pacjentów z problemem patologicznego hazardu

Wykład

Warsztat

 

2 godziny

5 godzin

 

Terapia patologicznego hazardu w nurcie poznawczym w podejściu Roberta Ladouceura

Warsztat

8 godzin

 

Podstawy terapii uzależnienia od hazardu z wykorzystaniem technik behawioralnych

Warsztat

4 godziny

 

Praca z rodziną osoby z uzależnieniem czynnościowym na przykładzie hazardu patologicznego.

Warsztat

6 godzin

 

Profilaktyka uzależnień czynnościowych

Warsztat

4 godziny

 

Blok X - koszt 800 zł. dla uczestników szkolenia

Praca z rodziną osoby uzależnionej 60 godz.

M. Tatarska, G. Miros, J. Latkowska

 

 

Nazwa

Forma zajęć

Liczba godz.

 

Uwarunkowania dysfunkcji rodzinnych – podłoże badawcze

wykład

4

 

Wybrane podejścia terapeutyczne mające zastosowanie w pracy z rodziną osoby uzależnionej

wykład

6

 

Psychoanalityczna terapia rodzinna

warsztat

15

 

Terapia behawioralno-poznawcza w pracy z rodziną

warsztat

15

 

Terapia rodzin w szkołach systemowych

warsztat

 

15

 

Profilaktyka uzależnień w rodzinie

wykład

5

 

Osoby ze stażem pracy w terapii uzależnień większym niż dwa lata realizują łącznie w ramach szkolenia 339 godzin dydaktycznych, 80 godzin stażu klinicznego i 70 godzin superwizji klinicznej.
Osoby ze stażem pracy w terapii uzależnień mniejszym niż dwa lata realizują w ramach szkolenia 474 godzin dydaktycznych, 200 godzin stażu klinicznego i 70 godzin superwizji klinicznej.
Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści m. in.: dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL,  prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Karina Steinbarth-Chmielewska, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, dr Weronika Augustynowicz, dr Joanna Chwaszcz, mgr Elżbieta Rachowska, mgr Izabela Sawicka, mgr Małgorzata Kowalcze, mgr Maria Tatarska, mgr Danuta Wiewióra, mgr Iwona Mialik, mgr Krystyna Pietraszko, mgr Agnieszka Palacz-Chrisidis.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

Szkolenie uprawnia:

 • do pracy w zawodzie specjalisty terapii uzależnień, które jest wpisane na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 zawód medyczny, ochrona zdrowia.
 • do ubiegania się w sądzie o wpis na listę biegłych sądowych ds. uzależnień od narkotyków.

Czas trwania bloku dydaktycznego (wykłady, warsztaty, treningi) :

 • I moduł 6 miesięcy (luty 2019 – lipiec 2019)
 • II moduł 11 miesięcy (wrzesień 2019 – lipiec 2020)

Liczba uczestników: ok. 36 osób/ dwie grupy po ok. 18 osób.

 

KOSZT SZKOLENIA:

I moduł

II moduł

1960 zł

4777 zł*

Koszty szkolenia płatne w ratach:

160 zł. do 31.12.2018 r. wpisowe opłata bezzwrotna

377 zł. do 30.06.2019 r. wpisowe opłata bezzwrotna

900 zł. do 15.01.2019 r.

1100 zł. do 15.09.2019 r.

900 zł. do 15. 03.2019 r.

1100 zł. do 15.12.2019 r.

 

1100 zł. do 15.02.2020 r.

 

1100 zł. do 15.04.2020 r.

 

Uwaga: Do wartości szkolenia w module II doliczona zostanie kwota około 760 PLN od osoby obejmująca 8 dniowy pobyt (2 zjazdy po 4 dni/nocleg i pełne wyżywienie) w Nałęczowie lub w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie przeprowadzone zostaną treningi (80 godzin.), płatna 10 dni przed terminem treningów. (cena noclegu i wyżywienia może ulec zmianie)

Cena szkolenia nie obejmuje:

 • bloków poszerzających kompetencje/nieobligatoryjnych IX i X
 • kosztów staży i superwizji klinicznych,
 • kosztów dojazdu na szkolenie,
 • kosztów noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia.

O dofinansowanie staży i superwizji klinicznych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się za pośrednictwem podmiotu szkolącego.

Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 a, 20-808 Lublin/ Dworek Staropolski KUL, ul. Konstantynów 1, Lublin, Rzeszów oraz Uzdrowisko Nałęczów (realizacja treningów).
Terminy zjazdów - zjazdy w systemie weekendowym, przeciętnie raz na trzy tygodnie.

KONTO "SZKOLENIE W DZIEDZINIE TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW W ZAKRESIE SPECJALISTY I INSTRUKTORA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ"
- 14 1940 1076 3100 0695 0001 0000 -

KRYTERIA NABORU:

 • ukończenie studiów wyższych lub posiadanie wykształcenia średniego.
 • udokumentowanie okresu doświadczenia pracy w obszarze terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych bądź oświadczenie o braku takiego doświadczenia,
 • dla osób uzależnionych: minimum 5 lat abstynencji i ukończony program własnej terapii.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej. Po wstępnej weryfikacji uczestnicy poproszeni zostaną o dostarczenie kompletu dokumentów poświadczających wymagane kryteria naboru:

 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • podanie z prośbą o przyjęcie,
 • życiorys – CV,
 • jedno zdjęcie,
 • w przypadku osób uzależnionych świadectwo ukończenia terapii,
 • dokumentacja poświadczająca pracę w obszarze terapii uzależnień od narkotyków.

 

Zawód

Instruktor Psychoterapii Uzależnień

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód instruktora terapii uzależnień jest pod kodem 325903.

Prawo

Ustawa:

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień  Dz.U. 2006 nr 132 poz. 931

Podstawy uznawania kwalifikacji EU:

Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. 2009 nr 38 poz. 302)

Przewidywany czas naboru

Uwaga!!!

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II .

 
Do odwołania

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Szkolenie połączone z możliwością poszerzenia swoich kompetencji o dodatkowe umiejętności z:

 • pierwszej pomocy
 • profilaktyki uzależnień
 • pisania programów profilaktycznych
 • pozyskiwania funduszy na działania profilaktyczne i terapeutyczne
 • diagnozy, leczenia i profilaktyki uzależnień od hazardu i innych czynności
 • terapii rodzinnej osób uzależnionych

Szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

a. pracujących w obszarze terapii uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych minimum dwa lata – wskazania do realizacji modułu II szkolenia.

b. nie posiadających doświadczenia w pracy w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub, których doświadczenie jest krótsze niż dwa lata – wskazania do realizacji modułu I i modułu II szkolenia.

 SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

SZKOLENIE REKOMENDOWANE PRZEZ DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

Kierownikiem szkolenia jest Pani dr hab. Iwona Niewiadomska Prof. KUL

 

W ramach uczestnictwa w tym szkoleniu uczestnik może skorzystać  dodatkowo z różnych aktualnie dostępnych bezpłatnych szkoleń, jak w tym roku np. z " szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych" czy też z "szkolenia z pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy".

Uwaga!!!

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II .

 
Do odwołania

Szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

a. pracujących w obszarze terapii uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych minimum dwa lata – wskazania do realizacji modułu II szkolenia.

b. nie posiadających doświadczenia w pracy w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub, których doświadczenie jest krótsze niż dwa lata – wskazania do realizacji modułu I i modułu II szkolenia.

Pozostałe osoby posiadające wyższe wykształcenie w innym zakresie studiów i osoby z średnim wykształceniem mogą aplikować na szkolenie w zakresie "Instruktora Psychoterapii Uzależnień".

Celem szkolenia jest nabycie lub podwyższenie już posiadanych kwalifikacji w zakresie wiedzy o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych i terapii osób uzależnionych oraz przygotowanie do specyficznej pracy z osobami uzależnionymi w charakterze specjalisty terapii uzależnień. Uczestnicy poprzez szkolenie nabywają następujące kompetencje:

 • samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie diagnozy przypadku potrzebnej do przygotowania projektu planu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb pacjenta;
 • znajomość metod terapeutycznych i umiejętność ich zastosowania odpowiednio do planu terapeutycznego i potrzeb pacjenta;
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta.

Pełne specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków obejmuje:

 • blok wykładowy,
 • blok warsztatowy,
 • blok treningowy,
 • egzamin wewnętrzny,
 • staż i superwizję kliniczną,
 • egzamin składany przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele zespołu realizatorów programu oraz przedstawiciel Rady do Spraw Certyfikacji Programów na zasadach określonych przez Regulamin szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I obowiązkowy wyłącznie dla osób ze stażem pracy w terapii uzależnień poniżej dwóch lat
255 godzin zajęć w formie:

 • zajęcia warsztatowe - 135 godzin
 • staż kliniczny - 120 godzin

Moduł II obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień
489 godzin zajęć w formie:

 • wykłady - 82 godzin
 • zajęcia warsztatowe - 177 godzin
 • treningi - 80 godzin
 • staże kliniczne - 80 godzin
 • superwizja kliniczna -70 godzin

Bloki obligatoryjne

 1. Treningi
 2. Zagadnienia wprowadzające w problematykę terapii uzależnień od narkotyków
 3. Motywowanie do zmiany destrukcyjnego stylu życia
 4. Diagnoza i kwalifikowanie do leczenia
 5. Leczenie i rehabilitacja uzależnienia od narkotyków i zaburzeń współwystępujących
 6. Standardy funkcjonowania zawodowego terapeuty uzależnień
 7. Profilaktyka uzależnień
 8. Staż i superwizja kliniczna

Bloki poszerzające kompetencje uczestników szkolenia podstawowego - nieobligatoryjne (dodatkowo płatne)

IX. Diagnoza, leczenie i profilaktyka uzależnienia od hazardu i innych czynności

X. Praca z rodziną osoby uzależnionej

 

Blok IX - koszt 550 zł dla uczestników szkolenia

Diagnoza, leczenie i profilaktyka uzależnienia od hazardu i innych czynności – 40 godz.

B. Lelonek-Kuleta

 

 

Nazwa

Forma zajęć

Liczba godz.

 

Specyfiki uzależnień czynnościowych

 

wykład

4 godzin

 

Metody diagnostyczne i przesiewowe dotyczące uzależnień czynnościowych

Wykład

Warsztat

2 godziny

2 godziny

 

Diagnozowanie osoby uprawiającej hazard w sposób problemowy i patologiczny

Wykład

warsztat

1 godzina

2 godziny

 

Opracowywanie szczegółowego programu terapii pacjentów z problemem patologicznego hazardu

Wykład

Warsztat

 

2 godziny

5 godzin

 

Terapia patologicznego hazardu w nurcie poznawczym w podejściu Roberta Ladouceura

Warsztat

8 godzin

 

Podstawy terapii uzależnienia od hazardu z wykorzystaniem technik behawioralnych

Warsztat

4 godziny

 

Praca z rodziną osoby z uzależnieniem czynnościowym na przykładzie hazardu patologicznego.

Warsztat

6 godzin

 

Profilaktyka uzależnień czynnościowych

Warsztat

4 godziny

 

Blok X - koszt 800 zł. dla uczestników szkolenia

Praca z rodziną osoby uzależnionej 60 godz.

M. Tatarska, G. Miros, J. Latkowska

 

 

Nazwa

Forma zajęć

Liczba godz.

 

Uwarunkowania dysfunkcji rodzinnych – podłoże badawcze

wykład

4

 

Wybrane podejścia terapeutyczne mające zastosowanie w pracy z rodziną osoby uzależnionej

wykład

6

 

Psychoanalityczna terapia rodzinna

warsztat

15

 

Terapia behawioralno-poznawcza w pracy z rodziną

warsztat

15

 

Terapia rodzin w szkołach systemowych

warsztat

 

15

 

Profilaktyka uzależnień w rodzinie

wykład

5

 

Osoby ze stażem pracy w terapii uzależnień większym niż dwa lata realizują łącznie w ramach szkolenia 339 godzin dydaktycznych, 80 godzin stażu klinicznego i 70 godzin superwizji klinicznej.
Osoby ze stażem pracy w terapii uzależnień mniejszym niż dwa lata realizują w ramach szkolenia 474 godzin dydaktycznych, 200 godzin stażu klinicznego i 70 godzin superwizji klinicznej.
Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści m. in.: dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL, prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Karina Steinbarth-Chmielewska, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, dr Weronika Augustynowicz, dr Joanna Chwaszcz, mgr Elżbieta Rachowska, mgr Izabela Sawicka, mgr Małgorzata Kowalcze, mgr Maria Tatarska, mgr Danuta Wiewióra, mgr Iwona Mialik, mgr Krystyna Pietraszko, mgr Lidia Woć, mgr Agnieszkę Palacz-Chrisidis.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

Szkolenie uprawnia:

 • do pracy w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień, które jest wpisane na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 zawód medyczny, ochrona zdrowia.
 • do ubiegania się w sądzie o wpis na listę biegłych sądowych ds. uzależnień od narkotyków.

Czas trwania bloku dydaktycznego (wykłady, warsztaty, treningi) :

 • I moduł 6 miesięcy (luty 2019 – lipiec 2019)
 • II moduł 11 miesięcy (wrzesień 2019 – lipiec 2020)

Liczba uczestników: ok. 36 osób/ dwie grupy po ok. 18 osób.

 

KOSZT SZKOLENIA:

I moduł II moduł
1960 zł 4777 zł*
Koszty szkolenia płatne w ratach:
160 zł. do 31.12.2018 r. wpisowe opłata bezzwrotna 377 zł. do 30.06.2019 r. wpisowe opłata bezzwrotna
900 zł. do 15.01.2019 r. 1100 zł. do 15.09.2019 r.
900 zł. do 15. 03.2019 r. 1100 zł. do 15.12.2019 r.
  1100 zł. do 15.02.2020 r.
  1100 zł. do 15.04.2020 r.

 

* Uwaga:

Do wartości szkolenia w module II doliczona zostanie kwota około 760 PLN od osoby obejmująca 8 dniowy pobyt (2 zjazdy po 4 dni/nocleg i pełne wyżywienie) w Nałęczowie lub w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie przeprowadzone zostaną treningi (80 godzin.), płatna 10 dni przed terminem treningów.(cena noclegu i wyżywienia może ulec zmianie)

Cena szkolenia nie obejmuje:

 • bloków poszerzających kompetencje/nieobligatoryjnych IX i X
 • kosztów staży i superwizji klinicznych,
 • kosztów dojazdu na szkolenie,
 • kosztów noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia.

O dofinansowanie staży i superwizji klinicznych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się za pośrednictwem podmiotu szkolącego w ramach ogłaszanego konkursu.

Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 a, 20-808 Lublin/ Dworek Staropolski KUL, ul. Konstantynów 1, Lublin, Rzeszów oraz Uzdrowisko Nałęczów (realizacja treningów).

Terminy zjazdów - zjazdy w systemie weekendowym, przeciętnie raz na trzy tygodnie.

KONTO "SZKOLENIE W DZIEDZINIE TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW W ZAKRESIE SPECJALISTY I INSTRUKTORA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ"
- 14 1940 1076 3100 0695 0001 0000 -

KRYTERIA NABORU:

 • ukończenie studiów wyższych w zakresie:praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.
 • udokumentowanie okresu doświadczenia pracy w obszarze terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych bądź oświadczenie o braku takiego doświadczenia,
 • dla osób uzależnionych: minimum 5 lat abstynencji i ukończony program własnej terapii.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej. Po wstępnej weryfikacji uczestnicy poproszeni zostaną o dostarczenie kompletu dokumentów poświadczających wymagane kryteria naboru:

 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • podanie z prośbą o przyjęcie,
 • życiorys – CV,
 • jedno zdjęcie,
 • w przypadku osób uzależnionych świadectwo ukończenia terapii,
 • dokumentacja poświadczająca pracę w obszarze terapii uzależnień od narkotyków.

Zawód

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

W klasyfikacji zawodów i specjalności, ochrona zdrowia zawód specjalisty terapii uzależnień jest pod kodem 228907.

Prawo

Ustawa:

Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wcześniejszych ustaw i rozporządzeń; Dz.U. 2018 poz. 1490

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2011 nr 117 poz. 678

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień Dz. U. 2006 nr 132 poz. 931

Podstawy uznawania kwalifikacji EU:

Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. 2009 nr 38 poz. 302)

 

Przewidywany czas naboru
Nabór zamknięty do Modułu I i II:
Do odwołania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

JSN Educo is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework