OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROJEKTU SZKOLENIOWEGO NA TEMAT SKUTECZNYCH METOD PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH, ADRESOWANYCH DO REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH, TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ, LEKARZY

Moduł dotyczący uzależnień behawioralnych, realizowany w ramach szkoleń certyfikowanych.

 

OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROJEKTU SZKOLENIOWEGO NA TEMAT SKUTECZNYCH METOD PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH, ADRESOWANYCH DO REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH, TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ, LEKARZY

Moduł dotyczący uzależnień behawioralnych, realizowany w ramach szkoleń certyfikowanych

Projekt ma na celu:

1. Poszerzenie oferty szkoleniowej w ramach szkoleń certyfikowanych o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych.

2. Poszerzenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką, leczeniem i terapią uzależnień o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do uczestników szkolenia certyfikowanego z zakresu terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków prowadzonego przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie. Szkolenie przewidziane jest do realizacji w module II. Uczestnicy w 90% posiadają wykształcenie wyższe mające zastosowanie w obszarach ochrony zdrowia publicznego. Grupa obejmuje osoby ze stażem pracy dłuższym niż dwa lata w obszarze terapii uzależnień oraz osoby ze stażem krótszym niż dwa lata, które zrealizowały I moduł szkolenia (255 godzin zajęć w formie: zajęcia warsztatowe - 135 godzin, staż kliniczny - 120 godzin). Szkolenie oparte jest na realizacji autorskiego programu szkoleniowego dr Bernadety Lelonek-Kulety, ułożonego na podstawie najnowszej światowej literatury przedmiotu, doświadczeń nabytych podczas staży zagranicznych w zakresie pracy profilaktycznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie oraz polskich doświadczeń w pracy terapeutycznej.

 

 Projekt współfinansowany przez Ministerstwo zdrowia za pośrednictwem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii