Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

W ramach Szkolenia oferowany jest Moduł TOT (3) – Trainings of Trainers – przygotowanie przyszłych edukatorów programów z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

 

SZKOŁA TRENERÓW PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
w ramach programu Ministra Zdrowia
„Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.”

Współfinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Koordynator merytoryczny projektu 
dr Joanna Chwaszcz

W ramach Szkolenia oferowany jest Moduł TOT (3) – Trainings of Trainers – przygotowanie przyszłych edukatorów programów z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla: specjalistów terapii uzależnień, lekarzy i realizatorów programów profilaktycznych posiadających udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych/szkoleniowych.

Na szkolenie może zostać zakwalifikowana jedna osoba z każdego województwa. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagane kryteria z każdego województwa w PL możliwe jest uczestniczenie dwóch osób z jednego województwa spełniających wymagane kryteria.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w październiku 2012 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w wymiarze 60 godzin zrealizowanych w ciągu sześciu dni roboczych.

Szkolenie poprowadzą: prof. Robert Ladouceur z Kanady i dr Bernadeta Lelonek-Kuleta.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: 60 godzin zajęć szkoleniowych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie na czas szkolenia w standardach Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu nad Wisłą.

Uczestnicy szkolenia, po odbytym szkoleniu, zobowiązani są do samodzielnego przygotowania, w tym zrekrutowania 12 osobowej grupy profilaktyków, terapeutów, lekarzy w swoim województwie i przeprowadzenia dla nich szkolenia w wymiarze 18 godzin, które zostanie zewaluowane, do końca listopada 2012 r.

Nabór na szkolenie trwa od 01.05.2012 r. do 31.05.2012 r. 

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego i poprzez przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres siedziby Stowarzyszenia: al. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin.

Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji kandydatów oraz spis wymaganych dokumentów rekrutacyjnych określa regulamin szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY