Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie NATANAELUM

  • pierwszy atut
  • drugi atut
  • szkolenia

Szczegółowe cele i działania Stowarzyszenia NATANAELUM:

1.      Przeciwdziałanie wszelkim formom patologii społecznej i krzywdy ludzkiej, wszelkim formom przemocy i dyskryminacji;

2.      Kształcenie, szkolenie i różne formy edukacji;

3.      Ochrona zdrowia;

4.      Działania na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnionych od czynności w tym nowych form uzależnień jak np. hazard, gry komputerowe;

5.      Działania na rzecz osób uzależnionych i mających problemy natury seksualnej;

6.      Pomoc społeczna, psychologiczna, terapeutyczna, pedagogiczna, edukacyjna i materialna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na gruncie społecznym i zawodowym;

7.      Pomoc osobom i instytucjom w rozwoju zasobów ludzkich, a w szczególności różnorakie formy wsparcia rozwoju członków Stowarzyszenia NATANAELUM, aby mogli oni lepiej i pełniej służyć innym osobom, przez bardziej efektywne realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia, w tym wsparcie edukacyjne, psychologiczne i materialne;

8.  Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym, poprzez działania readaptacyjne i resocjalizacyjne oraz niwelujące uprzedzenia społeczne w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem;

9.  Pomoc osobom resocjalizowanym i wychodzącym z zakładów penitencjarnych, w tym szczególnie osobom nieletnim, młodocianym, jak i recydywistom;

10.  Działania na rzecz osób bezdomnych, a w szczególności matek i ojców samotnie wychowujących dziecko, oraz osób małoletnich;

11.  Działania charytatywne;

12.  Działania na rzecz mniejszości społecznych, narodowych, religijnych, kulturowych;

13.  Promocja i działania na rzecz kultury fizycznej i sportu;

14.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

15.  Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;

16.  Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

17.  Upowszechnianie i ochrona praw dzieci i młodzieży oraz działalność na rzecz równych praw i szans dla dzieci ze wsi i miast;

18.  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, szczególnie na terenach objętych wysokim bezrobociem;

19.  Działalność wzmacniająca aktywność obywatelską, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

20.  Działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie, a w szczególności warsztaty i szkolenia uzupełniające i poszerzające zasoby ludzkie, promocja, wspomaganie i wszelkie działania umożliwiające rozwój oraz tworzenie prac naukowych, badawczych, a przez to między innymi, także osiąganie stopni naukowych, w tym wspieranie takich osób i przedsięwzięć poprzez pomoc merytoryczną, materialną i finansową;

21.  Działania na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości;

22.  Wspieranie i wspomaganie krajoznawstwa, w tym działania na rzecz promocji wszelkich form turystyki i zdrowego stylu życia, a także rozwój różnych form wypoczynku grupowego a szczególnie wypoczynku rodzinnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

23.  Wspomaganie kultury i ochrona dóbr tradycji religijnych i narodowych w tym szczególnie tradycji
i kultury regionalnej lub zagrożonej zapomnieniem;

24.  Promocja i działania na rzecz kultury duchowej i sztuki pięknej, w tym szczególnie promocja osób uzdolnionych artystycznie;

25.  Działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

26.  Promocja i działania na rzecz rozwoju myśli, nauki, wiedzy technicznej i wyrównywania szans technicznych oraz informatycznych na obszarach wiejskich, a w szczególności wspieranie rozwoju komputeryzacji i dostępu do Internetu na obszarach wiejskich, terenach dotkniętych wysokim bezrobociem, jak i biedą.

27.  Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu;

28.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;

29.  Działania na rzecz emigrantów i pogłębiania więzi z Ojczyzną i rodzinami, w szczególności przeciwdziałania patologiom migracyjnym oraz profilaktyka rodzin i dzieci przed skutkami emigracji członków ich rodzin;

30.  Działania na rzecz Polonii i pogłębiania więzi z Ojczyzną i rodzinami, w szczególności przeciwdziałanie patologiom migracyjnym oraz profilaktyka ochrony rodzin i dzieci przed skutkami emigracji członków ich rodzin;

31.  Promocja i działania na rzecz wolontariatu i jego organizacja;

32.  Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i ruchami oraz wszelkimi organizacjami pożytku publicznego, społecznego w Polsce i na świecie, w tym zrzeszonymi wokół ONZ, UNICEF, WHO, ATD Czwarty Świat, Topori światowy ruch dzieci, Caritas Polska, Bank Żywności itp.

33.  Wspieranie i promocja ruchów i wspólnot religijnych a także działania na rzecz równych praw wyznań religijnych a w szczególności działania na rzecz walki z sektami i wszelkim formami manipulacji i zniewalania fizycznego i psychicznego osób.

34.  Wspieranie i rozwój zasobów ludzkich członków Stowarzyszenia NATANAELUM i ich rodzin.

35.  Nawiązywanie współpracy między krajami sąsiednimi z Polską i pomoc osobom pochodzącym z krajów ościennych przebywającym w naszym kraju (pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, duchowa).

36.  Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, edukacyjna, materialna i duchowa ofiarom i rodzinom osób dotkniętych wypadkami drogowymi oraz osobom mającym problemy z używaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym różnych dopalaczy, z jednoczesnym prowadzeniem w takim stanie pojazdów po drogach.

37.  Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, edukacyjna, materialna i duchowa ofiarom i rodzinom osób dotkniętych katastrofami drogowymi, lotniczymi, kolejowymi, morskimi lub innymi nieszczęśliwymi zdarzeniami.

38.   Przeciwdziałanie biedzie wśród dzieci, młodzieży i studentów;

39.  Walka z dyskryminacją i mobbingiem w pracy i pomoc osobom poszkodowanym.

40.  Promocja i działania na rzecz wszelkich badań, w tym szczególnie związanych z psychologią ukierunkowaną na psychoprofilaktykę,

41.  Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wzmacniania kapitału ludzkiego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym

42.  Promocja i aktywizacja rozwoju wsi, jak również działania na rzecz obszarów wiejskich a w szczególności ukierunkowanej na pomoc społeczności lokalnej oraz pomoc w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy miastem a wsią.

43.  Aktywizacja osób starszych społeczna i zawodowa.

44.  Prowadzenie badań naukowych.

45.  Prowadzenie diagnoz i różnego typu ekspertyz.